Phản hồi của cộng đồng về Cơn Bão Mùa Đông Uri (Vietnamese)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

English | Español | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | 한국어 | မြန်မာဘာသာ | اُردُو‎‎ | العربيةNhóm Đặc Trách Đánh giá Cơn Bão Mùa đông muốn nghe ý kiến từ cộng đồng và đại diện các tổ chức về những trải nghiệm của quý vị trong và sau hậu quả của Cơn Bão Mùa đông Uri. Trang web này được dành riêng để ghi lại những câu chuyện độc đáo của quý vị được gửi qua lời khai bằng văn bản, đoạn phim và hình ảnh.

Vui lòng sử dụng các công cụ trên các tab bên dưới để chia sẻ câu chuyện của quý vị. Quý vị cũng có thể gửi phản hồi của mình qua email tới địa chỉ community@austintexas.gov trước ngày 30 tháng Sáu, năm 2021.

Ngoài ra, Nhóm Đặc Trách sẽ tổ chức các buổi lắng nghe trực tuyến để lấy lời khai công khai. Một báo cáo tóm tắt những câu chuyện được ghi lại trên trang web này và trong các buổi lắng nghe sẽ được đệ trình lên Hội đồng Thành phố trước ngày 30 tháng Bảy, năm 2021, và mảng ghép của những câu chuyện nhận được sẽ được lưu trữ tại Trung tâm Lịch sử Austin.


The Winter Storm Review Task Force wants to hear from the community and organizational representatives about your experiences during and in the aftermath of Winter Storm Uri. This webpage is dedicated to capture your unique stories submitted through written testimony, video footage, and pictures.

Please use the tools on the tabs below to share your story. You may also email your feedback to community@austintexas.gov by June 30, 2021.

Additionally, the Task Force will hold virtual listening sessions for public testimony. A report summarizing the stories captured on this webpage and during the listening sessions will be submitted to City Council by July 30, 2021, and the collage of stories received will be archived at the Austin History Center.English | Español | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | 한국어 | မြန်မာဘာသာ | اُردُو‎‎ | العربيةNhóm Đặc Trách Đánh giá Cơn Bão Mùa đông muốn nghe ý kiến từ cộng đồng và đại diện các tổ chức về những trải nghiệm của quý vị trong và sau hậu quả của Cơn Bão Mùa đông Uri. Trang web này được dành riêng để ghi lại những câu chuyện độc đáo của quý vị được gửi qua lời khai bằng văn bản, đoạn phim và hình ảnh.

Vui lòng sử dụng các công cụ trên các tab bên dưới để chia sẻ câu chuyện của quý vị. Quý vị cũng có thể gửi phản hồi của mình qua email tới địa chỉ community@austintexas.gov trước ngày 30 tháng Sáu, năm 2021.

Ngoài ra, Nhóm Đặc Trách sẽ tổ chức các buổi lắng nghe trực tuyến để lấy lời khai công khai. Một báo cáo tóm tắt những câu chuyện được ghi lại trên trang web này và trong các buổi lắng nghe sẽ được đệ trình lên Hội đồng Thành phố trước ngày 30 tháng Bảy, năm 2021, và mảng ghép của những câu chuyện nhận được sẽ được lưu trữ tại Trung tâm Lịch sử Austin.


The Winter Storm Review Task Force wants to hear from the community and organizational representatives about your experiences during and in the aftermath of Winter Storm Uri. This webpage is dedicated to capture your unique stories submitted through written testimony, video footage, and pictures.

Please use the tools on the tabs below to share your story. You may also email your feedback to community@austintexas.gov by June 30, 2021.

Additionally, the Task Force will hold virtual listening sessions for public testimony. A report summarizing the stories captured on this webpage and during the listening sessions will be submitted to City Council by July 30, 2021, and the collage of stories received will be archived at the Austin History Center.


Câu chuyện của Quý vị

Vui lòng chia sẻ những câu chuyện từ kinh nghiệm và quan sát của quý vị trong Cơn Bão Mùa Đông và những hậu quả sau đó. Mọi người có thể xem và bình luận về bài viết của quý vị.  Tất cả các bài nộp sẽ được lưu trữ tại Trung tâm Lịch sử Austin. Xin cảm ơn quý vị.  

Thank you for sharing your story with us.

You need to be signed in to share your story.

  • There are no stories to display. Why don't you share one?
Page last updated: 04 August 2021, 18:06