Tiếp tục Cuộc chiến Chống lại COVID-19 (Moving Forward Against COVID-19)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this linkEnglish| العربية | မြန်မာဘာသာ | Español | Tiếng Việt


Mời quý vị cùng phản ánh và chia sẻ ý kiến!

Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn cộng đồng của chúng ta kể từ tháng Ba năm 2020. Trong khi đã có nhiều nỗ lực đáng kể được thực hiện để giáo dục và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Sở Y Tế Công Cộng Austin xin mời quý vị giúp sức định hình cho các nỗ lực không ngừng để chống lại COVID-19. Vui lòng sử dụng các tab bên dưới để đặt câu hỏi và gửi nhận xét về trải nghiệm của quý vị với vắc-xin COVID-19. Vui lòng hoàn thành khảo sát để chia sẻ quan điểm của quý vị.

Trang SpeakUp này hiện đã có bản dịch bằng các thứ tiếng sau: tiếng Ả Rập, tiếng Miến Điện, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Vui lòng nhấp vào liên kết trên để chọn ngôn ngữ quý vị muốn.

Cám ơn quý vị đã tham gia.


You are invited to reflect and share!

COVID-19 has been disrupting our community since March of 2020. While significant efforts have been made to educate and decrease the spread of the disease, there is still more work to be done.

Austin Public Health invites you to help shape continued efforts to combat COVID-19. Please use the tabs below to ask questions and submit comments about your experience with the COVID-19 vaccine. Please also complete the survey to share your point of view.

This SpeakUp page is available in the following translations: Arabic, Burmese, English, Spanish and Vietnamese. Please click the above link to select your preferred language.

Thank you for your participation.English| العربية | မြန်မာဘာသာ | Español | Tiếng Việt


Mời quý vị cùng phản ánh và chia sẻ ý kiến!

Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn cộng đồng của chúng ta kể từ tháng Ba năm 2020. Trong khi đã có nhiều nỗ lực đáng kể được thực hiện để giáo dục và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Sở Y Tế Công Cộng Austin xin mời quý vị giúp sức định hình cho các nỗ lực không ngừng để chống lại COVID-19. Vui lòng sử dụng các tab bên dưới để đặt câu hỏi và gửi nhận xét về trải nghiệm của quý vị với vắc-xin COVID-19. Vui lòng hoàn thành khảo sát để chia sẻ quan điểm của quý vị.

Trang SpeakUp này hiện đã có bản dịch bằng các thứ tiếng sau: tiếng Ả Rập, tiếng Miến Điện, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Vui lòng nhấp vào liên kết trên để chọn ngôn ngữ quý vị muốn.

Cám ơn quý vị đã tham gia.


You are invited to reflect and share!

COVID-19 has been disrupting our community since March of 2020. While significant efforts have been made to educate and decrease the spread of the disease, there is still more work to be done.

Austin Public Health invites you to help shape continued efforts to combat COVID-19. Please use the tabs below to ask questions and submit comments about your experience with the COVID-19 vaccine. Please also complete the survey to share your point of view.

This SpeakUp page is available in the following translations: Arabic, Burmese, English, Spanish and Vietnamese. Please click the above link to select your preferred language.

Thank you for your participation.

Đặt Câu hỏi cho Nhóm

Vui lòng nêu câu hỏi của quý vị tại đây.

loader image
Didn't receive confirmation?
Seems like you are already registered, please provide the password. Forgot your password? Create a new one now.
Page last updated: 13 Jan 2022, 10:56 AM