Question title

* Quý vị có nộp đơn cho Phòng Phát triển Kinh tế thông qua Cổng nộp đơn trong vòng một năm qua không?

Không
Closed to responses

Question title

Quý vị đã nộp đơn nào trong vòng một năm qua?

Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Lời Gọi Mở cho Dự Án Nghệ Thuật ở Địa điểm Công cộng (AIPP Open Calls)
Quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục Nghệ Thuật
Đơn đăng ký Huấn luyện Nghề Nghệ sĩ (ACT)
Chương Trình Hỗ Trợ Không Gian Sáng Tạo (CSAP)
Quỹ Tài Trợ Elevate
Quỹ Bảo tồn Di sản
Chương trình Hỗ Trợ Sự Kiện của Quỹ Nhạc Sống
Quỹ Tài Trợ Nexus
Quỹ Tài Trợ Thrive
Khác
Closed to responses

Question title

Qúy vị biết về các cơ hội nộp đơn xin tài trợ của Phòng Phát triển Kinh tế ở đâu?

Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Bản tin của Phòng Phát triển Kinh tế
Mạng xã hội của Phòng Phát triển Kinh tế
Báo chí/Truyền thông
Email thông báo trực tiếp về các đơn xin tài trợ cụ thể
Nhân viên Thành phố tại một sự kiện tiếp cận hoặc gắn kết trong cộng đồng
Giới thiệu từ Nhân viên Thành phố
Ủy ban Nghệ thuật/Âm nhạc
Quảng cáo (radio, biểu ngữ trang web, v.v.)
Giới thiệu cộng đồng
Khác
Closed to responses

Hỗ trợ Cổng nộp đơn

Question title

Quý vị có cần được hỗ trợ với đơn đăng ký của mình không?

Sự hỗ trợ này có thể liên quan đến việc liên hệ với Phòng Phát triển Kinh tế, các phòng ban khác của Thành phố Austin hoặc bất kỳ đối tác nào được đề cập trên trang web nộp đơn.

Không
Closed to responses

Question title

Nếu quý vị cần hỗ trợ, quý vị đã tìm đến đâu?

Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Giờ Văn phòng qua ứng dụng Zoom với nhân viên chương trình.
Email trực tiếp cho nhân viên chương trình.
Gọi trực tiếp cho nhân viên chương trình.
Gửi Thẻ Đăng Ký Hỗ trợ Kỹ thuật (Mẫu Hỗ trợ Khách hàng trong Cổng nộp đơn).
Đăng ký nhận hỗ trợ từ Điều hướng viên Cộng đồng.
Gọi/Email trực tiếp cho Điều hướng viên Cộng đồng.
Hỏi một người bạn.
Hỏi một tổ chức cộng đồng.
Không áp dụng - Tôi không cần trợ giúp.
Khác
Closed to responses

Question title

Quý vị đã tìm kiếm sự hỗ trợ cho điều gì?

Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp.

Vấn đề kỹ thuật (đăng nhập vào Nền tảng - tên người dùng, mật khẩu, v.v.)
Vấn đề kỹ thuật (các vấn đề chung về Nền tảng - lưu, gửi, v.v.)
Các vấn đề cụ thể theo chương trình (điều kiện tham gia, hướng dẫn)
Vấn đề cụ thể theo chương trình (câu hỏi tường thuật)
Không áp dụng - Tôi không cần tìm trợ giúp.
Khác
Closed to responses

Question title

Kết quả của việc tìm kiếm sự trợ giúp là gì?

Tất cả các câu hỏi của tôi đều được trả lời.
Một số câu hỏi của tôi được trả lời.
Không có câu hỏi nào của tôi được trả lời.
Không áp dụng - Tôi không cần trợ giúp.
Khác
Closed to responses

Question title

Lý do quý vị không tìm kiếm sự trợ giúp là gì?

Tôi không cần trợ giúp.
Tôi không biết tôi có thể tìm kiếm sự trợ giúp.
Tôi không biết CÁCH tìm kiếm sự trợ giúp.
Không áp dụng - Tôi không cần tìm trợ giúp.
Khác
Closed to responses

Trải nghiệm sử dụng Cổng nộp đơn

Question title

Trên thang điểm từ "cực kỳ dễ dàng" đến "cực kỳ khó khăn", vui lòng đánh giá trải nghiệm của quý vị khi sử dụng Nền tảng Cổng Thông Tin Nộp Đơn

Lưu ý: Nền tảng cổng thông tin nộp đơn là hệ thống/dụng cụ kỹ thuật số được sử dụng để điền đơn đăng ký nhận tài trợ của quý vị.

Loading question...

Question title

Vui lòng đánh giá các hạng mục sau từ "cực kỳ dễ dàng" đến "cực kỳ khó khăn".

Loading question...

Question title

Phần dễ dàng nhất khi sử dụng Cổng nộp đơn là gì?

Closed for Comments

Question title

Phần khó khăn nhất khi sử dụng Cổng nộp đơn là gì?

Closed for Comments

Những ý kiến nhận xét bổ sung

Question title

Quý vị có nhận xét gì về trải nghiệm của mình với các câu hỏi hoặc tệp đính kèm cụ thể theo chương trình không?

Nếu quý vị nộp đơn cho nhiều hơn một quỹ tài trợ, vui lòng liệt kê quỹ tài trợ nào mà phản hồi của quý vị phản ánh.

Closed for Comments

Question title

Trên thang điểm từ "cực kỳ dễ dàng" đến "cực kỳ khó khăn", vui lòng đánh giá trải nghiệm của quý vị khi truy cập thông tin và hỗ trợ quý vị cần trong quá trình nộp đơn.

Loading question...

Question title

Vui lòng chia sẻ bất kỳ bình luận bổ sung nào về trải nghiệm người dùng của quý vị trong quá trình nộp đơn hoặc bất kỳ trở ngại nào gặp phải khi theo đuổi các cơ hội nộp đơn.

Closed for Comments

Question title

Nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật về các cải tiến trong quá trình nộp đơn, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của quý vị bên dưới.