Asian American Resource Center Master Plan Update

AARC Master Plan Update image

The City of Austin Parks and Recreation Department is developing a new vision and Master Plan for the Asian American Resource Center (AARC). The process will seek public input on programming, the existing building, new facilities, parking, access and circulation, landscaping, and other potential design elements for the entire 15 acre site.

Sign up here for email updates.

Check here regularly for updates and ways you can get involved.

The City of Austin Parks and Recreation Department is developing a new vision and Master Plan for the Asian American Resource Center (AARC). The process will seek public input on programming, the existing building, new facilities, parking, access and circulation, landscaping, and other potential design elements for the entire 15 acre site.

Sign up here for email updates.

Check here regularly for updates and ways you can get involved.

 • Asian American Resources Center Survey - Values and Programming

  The City of Austin Parks and Recreation Department has begun the process to update the Master Plan for the Asian American Resource Center (AARC).

  Your input in this process is vital to ensure that improvements or changes to the facility reflect your needs.

  The City of Austin Parks and Recreation Department has begun the process to update the Master Plan for the Asian American Resource Center (AARC).

  Your input in this process is vital to ensure that improvements or changes to the facility reflect your needs.

  Complete Form
 • 亞裔美國人資源中心調查 #1

  奧斯汀公園與休閒部正在更新亞裔美國人資源中心 (AARC) 的總體規劃。

  為確保設施改進或改造充分反映您的需求,在這一過程中獲得您的意見非常重要。

  奧斯汀公園與休閒部正在更新亞裔美國人資源中心 (AARC) 的總體規劃。

  為確保設施改進或改造充分反映您的需求,在這一過程中獲得您的意見非常重要。

  Complete Form
 • Tin Tức Cập Nhật về Kế Hoạch Chủ Chốt Bản Khảo Sát Ý Kiến #1

  Cơ Quan phụ trách Công Viên và Giải Trí Thành Phố Austin đang trong quá trình cập nhật kế hoạch chủ chốt cho Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Người Mỹ Gốc Á Châu (AARC).

  Ý kiến đóng góp của quý vị vào tiến trình này là vô cùng quan trọng để giúp bảo đảm các công trình cải tiến hoặc các thay đổi đối với trung tâm này phản ánh nhu cầu của quý vị.

  Cơ Quan phụ trách Công Viên và Giải Trí Thành Phố Austin đang trong quá trình cập nhật kế hoạch chủ chốt cho Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Người Mỹ Gốc Á Châu (AARC).

  Ý kiến đóng góp của quý vị vào tiến trình này là vô cùng quan trọng để giúp bảo đảm các công trình cải tiến hoặc các thay đổi đối với trung tâm này phản ánh nhu cầu của quý vị.

  Complete Form
 • 아시안 아메리칸 리소스 센터 설문조사 #1

  오스틴 공원 및 레크리에이션 관리국에서는 아시안 아메리칸 리소스 센터(AARC) 마스터 플랜을 업데이트하고 있습니다.

  시설을 개선 또는 변경하는 데 귀하의 요구 사항이 반영되도록 본 업데이트 과정에 의견을 주시기 바랍니다.

  오스틴 공원 및 레크리에이션 관리국에서는 아시안 아메리칸 리소스 센터(AARC) 마스터 플랜을 업데이트하고 있습니다.

  시설을 개선 또는 변경하는 데 귀하의 요구 사항이 반영되도록 본 업데이트 과정에 의견을 주시기 바랍니다.

  Complete Form