Cho chúng tôi biết các ưu tiên ngân sách của quý vị cho Thành Phố Austin! (Vietnamese)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded


Cám ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ các ưu tiên của quý vị trong mục ngân sách Thành Phố Austin trong năm tới.

Năm nay, Thành Phố Austin sẽ bắt đầu đánh giá ngân sách theo định hướng chiến lược mới được thông qua của thành phố cho năm 2023. Tài liệu này nêu bật sáu lĩnh vực mục tiêu trọng tâm cho ngân sách của Thành Phố, cùng với các chỉ số đánh giá và kết quả cụ thể mà Thành Phố hy vọng tác động thông qua các hoạt động đầu tư. Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ những chỉ số đánh giá nào quý vị nghĩ là quan trọng nhất trong khi chúng ta lập kế hoạch cho ngân sách Năm Tài Khóa 2019.

Quý vị có thể gửi ý kiến phản hồi thông qua cuộc thăm dò ý kiến này theo nhiều cách:

In ra bản thăm dò ý kiến này và gửi qua thư bưu điện tới địa chỉ P.O. Box 1088, Austin, TX 78767

In ra bản thăm dò ý kiến này và nộp cho bất kỳ nhân viên nào của Thành Phố Austin tại các chi nhánh thư viện, trung tâm cộng đồng, hoặc Tòa Thị Chánh.

Điền bản thăm dò ý kiến này trên mạng trực tuyến tại AustinTexas.Gov/Budget. Bản thăm dò ý kiến trực tuyến có nút chuyển ngữ nếu quý vị cần ngôn ngữ khác không phải là những ngôn ngữ được cung cấp.

Tham gia bất kỳ Buổi Luận Đàm Ngân Sách theo lịch trình nào trong cộng đồng. Lịch trình đầy đủ có trên mạng trực tuyến tại AustinTexas.Gov/Budget.

Quý vị không hiểu rõ các chỉ số đánh giá là gì? Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Kế Hoạch Chiến Lược?

Tới website AustinTexas.Gov/Budget.


Cám ơn quý vị đã dành thời gian chia sẻ các ưu tiên của quý vị trong mục ngân sách Thành Phố Austin trong năm tới.

Năm nay, Thành Phố Austin sẽ bắt đầu đánh giá ngân sách theo định hướng chiến lược mới được thông qua của thành phố cho năm 2023. Tài liệu này nêu bật sáu lĩnh vực mục tiêu trọng tâm cho ngân sách của Thành Phố, cùng với các chỉ số đánh giá và kết quả cụ thể mà Thành Phố hy vọng tác động thông qua các hoạt động đầu tư. Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ những chỉ số đánh giá nào quý vị nghĩ là quan trọng nhất trong khi chúng ta lập kế hoạch cho ngân sách Năm Tài Khóa 2019.

Quý vị có thể gửi ý kiến phản hồi thông qua cuộc thăm dò ý kiến này theo nhiều cách:

In ra bản thăm dò ý kiến này và gửi qua thư bưu điện tới địa chỉ P.O. Box 1088, Austin, TX 78767

In ra bản thăm dò ý kiến này và nộp cho bất kỳ nhân viên nào của Thành Phố Austin tại các chi nhánh thư viện, trung tâm cộng đồng, hoặc Tòa Thị Chánh.

Điền bản thăm dò ý kiến này trên mạng trực tuyến tại AustinTexas.Gov/Budget. Bản thăm dò ý kiến trực tuyến có nút chuyển ngữ nếu quý vị cần ngôn ngữ khác không phải là những ngôn ngữ được cung cấp.

Tham gia bất kỳ Buổi Luận Đàm Ngân Sách theo lịch trình nào trong cộng đồng. Lịch trình đầy đủ có trên mạng trực tuyến tại AustinTexas.Gov/Budget.

Quý vị không hiểu rõ các chỉ số đánh giá là gì? Quý vị muốn tìm hiểu thêm về Kế Hoạch Chiến Lược?

Tới website AustinTexas.Gov/Budget.