Question title

Kế hoạch này đáp ứng mong đợi của bạn ở mức độ nào về cách cộng đồng nên tham gia vào các quyết định về nguồn tài trợ của liên bang?

Loading question...

Question title

Bạn hài lòng khi thấy gì trong Kế hoạch tham gia của công dân?

Question title

Kế hoạch tham gia của công dân còn thiếu điều gì?

Question title

Bạn còn muốn chia sẻ điều gì nữa về Kế hoạch tham gia của công dân?

Đọc Kế hoạch tham gia của công dân được cập nhật

Bạn có thể xem bản tóm tắt các thay đổi đối với CPP trong tài liệu bên dưới.

Cập nhật về Kế hoạch tham gia của công dân