Question title

Kế hoạch này đáp ứng mong đợi của bạn ở mức độ nào trong việc giải quyết các nhu cầu của cộng đồng?

Loading question...

Question title

Bạn hài lòng khi thấy điều gì trong kế hoạch?

Question title

Điều gì còn thiếu trong kế hoạch?

Question title

Bạn còn muốn chia sẻ điều gì nữa về kế hoạch dự thảo?

Đọc tóm tắt

Bạn có thể xem bản tóm tắt về phân bổ kinh phí dự thảo trong tài liệu dưới đây.

Xem lại toàn bộ dự thảo

Để đọc toàn bộ Kế hoạch Hợp nhất FY25-29, hãy nhấp vào hình ảnh bên dưới.

Báo cáo sự tham gia của cộng đồng

Giai đoạn đầu tiên của báo cáo về sự tham gia của cộng đồng phản ánh nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi đã nghe được trong suốt quá trình đánh giá nhu cầu cộng đồng ban đầu. Ý kiến đóng góp này đã cung cấp thông tin cho dự thảo đầu tiên về chiến lược tài trợ. Giai đoạn thứ hai của báo cáo sẽ được thực hiện trong vài tháng tới khi quá trình tham gia tiếp tục. Báo cáo giai đoạn 2 sẽ không chỉ cho thấy cách sử dụng phản hồi trong kế hoạch tổng hợp cuối cùng mà còn bao gồm những nỗ lực khác mà Bộ Nhà ở đang thực hiện để giải quyết các nhu cầu của cộng đồng.